Päivitetty 22.5.2018 Henkilötietolain (GDPR) mukainen rekisteriseloste

HENKILÖTIETOLAIN (523/1999) 10 §:n MUKAINEN REKISTERISELOSTE
Koulutettu hyvinvointialan ammattilainen ja yrittäjä kerää asiakkaistaan hoidon ja asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot. Yrittäjä on vaitiolovelvollinen ja asiakastiedot ovat lain mukaan salassa pidettäviä.

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Satu Sällinen / Sadun Ravintoneuvonta (Y-tunnus 2878847-7)

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Satu Sällinen, satu@sadunravintoneuvonta.fi

3. Rekisterin nimi

Sadun Ravintoneuvonta asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen hoito. Rekisteritietoja käytetään Sadun Ravintoneuvonta ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan, ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Rekisteritiedot palvelevat asiakkaan hoidon suunnittelua, toteutusta ja seurantaa, edistävät hoidon jatkuvuutta ja palvelevat asiakkaan tiedonsaantioikeutta ja oikeusturvaa.

5. Rekisterin tietosisältö

  • Asiakkaan perustiedot (nimi, osoite, syntymäaika, puhelinnumero, sähköposti)

  • Yritysasiakkailta yrityksen yhteyshenkilön tiedot (nimi-, y-tunnus, laskutustiedot, osoite, puhelinnumero, sähköposti, tehtävä ja asema yrityksessä)

  • Terveydentilaa koskevat tiedot (yleinen terveydentila, ravinto-ohjaukseen tulon syy ja oireiden kesto, kontraindikaatiot, allergiat, lääkkeet, aikaisemmat hoidot ja tutkimukset)

  • Asiakas- ja vastaanottokäyntien historiatiedot

  • Laskutustapatieto, muut laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

  • Muut asiakkaan itsensä antamat lisätiedot (ammatti, harrastukset, arki- ja työpäivän ruokailuun liittyvät asiat sekä muu sellainen tieto, jolla on merkitystä hoidon suunnittelussa tai toteutuksessa)

  • Muut asiakkuuden hoitoon liittyvät tiedot, kuten ajanvaraustiedot, konsultaatio- ja luentotilaukset

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, yhteydenotoista, ajanvaraustiedoista, asiakastietolomakkeesta, alkuhaastattelusta sekä hoidon aikana saaduista lisätiedoista ja käydyistä keskusteluista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Palvelun pitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille kuin lainsäädännön velvoittamissa rajoissa tai asiakkaan suostumuksella. Tarvittaessa asiakastiedot luovutetaan asiakkaalle tai hänen toivomalleen taholle pääsääntöisesti kopioina ja luovuttamisesta tehdään merkintä asiakkaan tietoihin. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä, käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Asiakkaan täyttämä paperinen asiakastietolomake ja esikyselykaavakkeet säilytetään lukitussa paikassa, erillään sähköisesti tallennetuista tiedoista. Sähköinen aineisto on asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tai asianmukaisesti suojatulla palvelimella ja palvelussa. Luottamuksellisten tietojen, kuten luottokortti- ja pankkitietojen keräämisessä ja siirtämisessä käytetään SSL -salattua yhteyttä. Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan sekä tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan.

9. Sinun oikeutesi rekisteröitynä henkilönä

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkastaa sinua koskevat käsittelemäni henkilötiedot. Voit ottaa minuun yhteyttä pyytäen kertomaan käsittelemäni sinua koskevat henkilötiedot sekä käsittelyn perusteen. Mikäli edellisestä tietopyynnöstäsi on kulunut alle 12 kuukautta, voimme vaatia pyynnön mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta maksun. Oikeus vaatia tiedon korjaamista Sinulla on myös oikeus väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamiseen tai täydentämiseen.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit myös pyytää minua poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritan pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa esimerkiksi lainsäädännöllisten velvoitteidemme täyttämiseksi. Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.